فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل مرده را زنده مى کند و از فحشاء و زشتى باز مى دارد. - پیامبر اکرم (ص)

راز سلامت معنوی

راز سلامت معنوی

بسیاری از متخصصان می‌گویند روزه‌ گرفتن علاوه بر تاثیرات مثبتی که روی سلامت جسمی افراد دارد، می‌تواند موجب نشاط روزه‌داران شود.

رازهای رسیدن به سفر روح

رازهای رسیدن به سفر روح

سفر روح: وقتی ما حرف از سفر روح میزنیم یک جادوگری و کار غیر عادی نیست ، بلکه ما به دنبال رهایی از زمین مادی و  پرواز به سوی عرش در همین زندگی هستیم.

معنویت

معنویت

معنوی و معنویت معرب مینوی پارسی به هرآنچه که شامل یا مربوط به معنی و روح باشد گفته می‌شود و مقابل ظاهری و مادی است. معنویت یعنی وجود معنا و هر آنچه مادی نباشد را معنوی گویند. از دین به معنویت استعاره می شود.

پیوند معنوی

پیوند معنوی

اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ آﮔﺎهی و ﺑﯿﻨﺶ، اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ تنهاﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﻮﭼﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ خواهد رﺳﯿﺪ. مذهب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﺘﻘﺎدات، ﺑﺎﯾﺪها و ﻧﺒﺎﯾﺪها و ﻧﯿﺰ ارزش های اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ گاه های رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ را در ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ فراهم ﺳﺎزد.

معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار، از مفاهیم جدیدی است که در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت و کسب و کار در غرب ظهور کرده است وحتی از آن به عنوان یک پارادایم جدید نیز یاد می شود. دنیای غرب که در چهارصد سال گذشته سعی در جدایی امور دنیوی و معنوی داشته است، 

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative