هر کس‌ به‌ رزق‌ و روزى‌ کم‌ از خدا راضى‌ باشد، خداوند از عمل‌ کم‌ او راضى‌باشد. - امام رضا (ع)

کلیدهای تفسیر

کلیدهای تفسیر

برای رسیدن به تفسیر، به اصولی نیازمندیم. کسی که می خواهد خود به تفسیر برسد، باید کلید هایی  داشته باشد. این کلیدها خیلی کوچک هستند. اما همین کلیدهای کوچک هستند که درهای بزرگ را می گشایند.

 

کلیدهای تفسیر؛ تسلط

کلیدهای تفسیر؛ تسلط

اولین کتاب تفسیر، وجود تسلط است. قرآن، کتابی پراکنده است. آیه هایش تحت عنوان های مشخص و در یکجا دسته بندی نشده. قرآن کتاب حادثه ها است. در کنار هر حادثه و به مناسبت هر رویداد، آیه هایی نازل می شد و دل ها را می گرفت و سرها را راه می برد؛ واین پیداست که حادثه ها هماهنگی ندارند و منظم نیستند و در نتیجه، این چنین تنزیلی منظم نخواهد بود.

 

کلیدهای تفسیر؛ طرح سوال

کلیدهای تفسیر؛ طرح سوال

دومین کلید تفسیر، طرح سوال است. قرآن همانطور که کتابی پراکنده بود، کتابی مجمل هم هست. که فقط برای یک دسته گسترده می شود.«نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ؛ یعلمون؛یَعْقِلُونَ» که تفکر به شناخت و سنجش، آیه ها گسترده میشوند و باز می گردند.

 

کلیدهای تفسیر؛ حلم در برابر سوال ها

کلیدهای تفسیر؛ حلم در برابر سوال ها

سومین کلید تفسیر، حلم در برابر سوال می باشد. آن ها که شتابزده و عجول هستند و می خواهند زود به جواب برسند، از طرح سوال نه تنهاد نتیجه ای نمی گیرند و به یأس و خستگی و نفرت می رسند.

 

کلیدهای تفسیر؛ تفکر در قرآن

کلیدهای تفسیر؛ تفکر در قرآن

چهارمین و آخرین کلید تفسیر، تفکر در قرآن می باشد. فکر با طرح سوال، جریان می گیرد و با این جرقه ها روشن می شود. و تفکر در قرآن، چهار مرحله دارد. همانطور که طرح سوال در چهارمرحله عملی می شد. اکنون در هریک از این قسمت ها، نمونه هایی می دهیم.

 

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative