بر شما باد رجوع به کتاب خدا (قرآن) ... کسى که به آن عمل کند از همه پیشى مى گیرد. - امام علی (ع)

مبانی تفسیر؛ اسلوب های تفسیری

مبانی تفسیر؛ اسلوب های تفسیری

ممکن است برخی گمان برند آن چه درباره  تفسیر موضوعی -علمی مطرح گردید، قابلیت آن را ندارد که چونان یک روش مطرح گردد؛ بلکه صرفاً باید آ ن را یک اسلوب تفسیری قلمداد کرد.

مبانی تفسیر؛ تفسیر علمی

مبانی تفسیر؛ تفسیر علمی

پس از آشنایی با اسلوب های تفسیری، لازم است به جایگاه روش های تفسیری نیز توجه گردد. روش های تفسیری، برخلاف اسلوب های تفسیری، که در جهت تعیین شکل و صورت تفسیر گام بر می داشتند، درصدد تأمین محتو ای هماهنگ، سازگار و منطقی تفسیر هستند.

مبانی تفسیر؛ تفسیر و آسیب پذیری آن

مبانی تفسیر؛ تفسیر و آسیب پذیری آن

 مناسب است که برای نشان دادن برتری روش تفسیر موضوعی - علمی، ابتدا به برخی از آسیب های احتمالی پرداخته شود که ممکن است بر هر گونه تفسیری سایه افکند، سپس معین شود که چگونه روش مزبور، این آسیب ها را برنمی تابد.

مبانی تفسیر؛ ویژگی های تفسیر موضوعی برون گرا

مبانی تفسیر؛ ویژگی های تفسیر موضوعی برون گرا

«تفسیر موضوعی برون گرا» از ویژگی هایی برخوردار است که می تواند آن را از مرتبه یک اسلوب تفسیری فراتر برده، به عنوان یک روش تفسیری مطرح نماید. این ویژگی ها عبارت اند از:

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative