در این قـرآن چراغـهاى روشـن (هـدایت) و داروى شـفابخش دلهـاست. - رسول اکرم (ص)

 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  بسته جامع سواد مالی

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  بخشش

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  بودجه بندی

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  شناخت و ضرورت سوادمالی در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قران پژوهی اخلاق حرفه ای

  اخلاق ورفتار مدیریت در سازمان

  مطالعه بیشتر
  قرآن پژوهی اخلاق حرفه ای حسابداری و مدیریت
  انگیزش
  پاسخ دادن مدیر در محظر قرآن
  امید واری ودلگرمی مدیر در محضر قران
  عدالت مدیران در محضرقران
  صراحت مدیر در محضر قران
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی