حقّ فرزند بر پدر ، آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد. - امام علی (ع)

ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻜﻲ از اﺟﺰای اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ شود.

 

 

ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮایندی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اطمینان از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و فعالیت های ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن در جهت اهداف پیش بینی ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎتﺑﺮﻧﺎمه رﻳﺰی ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷد. فعالیت از دﻳﺪﮔﺎه ایشان، ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻓﺮایند ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن جهت ﺣﺼﻮل اطمینان از اﻧﺠﺎم صحیح آنها نیز اﺻﻼح اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎهده ﺷﺪه در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم فعالیت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻈﺎرت و  ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻜﻲ از  اﺟﺰای اﺻﻠﻲ مدیریت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ شود. ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ،  سایر ﺑﺨﺶ های مدیریت از قبیلﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی و رهبری ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و تضمینی ﺑﺮای اﺟﺮای صحیح انها وﺟﻮد نخواهد داﺷﺖ. در ﺳﺎزﻣﺎن ها مدیریت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم کارها و رسیدن ﺑﻪ اهدافﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی اﻧﺠﺎم ﻣﻲدهد و اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ها را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی و رهبری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ. در این بین مدیریت ﺳﺎزﻣﺎن نیازمند اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ از ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ریخته ﺷﺪه و میزان رسیدن ﺑﻪ اهداف ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ها اطمینان  ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ. هدف از اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل در ﺳﺎزﻣﺎن ها ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ میزان ﺑﻪ اهداف از پیش تعیین ﺷﺪه ﺧﻮد دﺳﺖ یافته اﺳﺖ. ﺻﺎﺣب نظران نویسندگان ﻋﻠﻢ مدیریت، تعاریف ﻣﺘﻌﺪدی از ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اراﺋﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ا اﺷﺎره ﻣﻲ کنیم: از دﻳﺪﮔﺎه راﺑﺮت ﻣﺎﻛﻠﺮ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ سیستماتیک و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اﻧﺪازه گیری ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻲ ﺑﺎ اﺳتاﻧﺪاردهای از پیش تعیین ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن این ﻛﻪ ایا اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﻲ در ﻃﻲ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ. و در ﺻﻮرت نیاز اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ جهت ﺣﺼﻮل اطمینان از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ کارآیی در جهت رسیدن ﺑﻪ اهداف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

این موضوع در آیه 85 سوره اعراف مورد اشاره قرار گرفته است.

سوره اعراف آیه 85

 

وَإِلَى‏ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْباً قَالَ یَقَوْمِ اعبُدُواْ اللَّهَ مَا لَکُم مِّن إِلَهٍ غَیْرُهُ قَدْ جَآءَتْکُم بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ فَأَوْفُواْ الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَ لَاتَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَ لِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ

و به سوى (مردم) مَدیَن، برادرشان شعیب را (فرستادیم. آن حضرت) گفت: اى قوم من! (تنها) خدا را بپرستید، جز او خدایى براى شما نیست. همانا از طرف پروردگارتان (معجزه و) دلیلى‏روشن براى شما آمده است. پس پیمانه و ترازو را (در داد و ستدها) تمام ادا کنید و کالاهاى مردم را کم نگذارید و در زمین پس از آنکه اصلاح گشته فساد نکنید. این (رهنمودها) برایتان بهتر است، اگر مؤمن باشید. 

بخشی از تفسیر نور

-رفتار حضرت شعیب نسبت به مردم، دلسوزانه و برادرانه بود و شاید نسبتى با اهل مدین داشت. «اخاهم شعیباً»

- پیامبران، بر مسائل اقتصادى جامعه نیز نظارت داشته و درصدد سلامت و بهبود زندگى مردم بودند. «لاتبخسوا النّاس اشیائهم» دین و برنامه‏ هاى آن، از زندگى دنیا جدا نیست.

خلاصه و نتیجه گیری

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻮﻧﺮ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻋﺒﺎرت ﻧﻈﺎرت  اﺳﺖ  از فعالیتی ﻣﻨﻈﻢ  ﻛﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای اﻧﺠﺎم عملیات معین ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻨﺘﺮل  و ﻧﻈﺎرت، از ﻧﻈﺮ وﻳﻨﺮ چیزی ﺟﺰ ارﺳﺎل پیام هایی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ رﻓﺘﺎر گیرنده پیام را تغییر  می دهد نیست. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻼش ﻣﻨﻈﻤﻲ در جهت نیل ﺑﻪ اهداف اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺎزﺧﻮردو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای تعیین شده می باشد.

 

منبع:

- اصول کنترل و نظارت، دکتر علی جنتی – معصومه قلی زاده، تابستان 1392

 

گردآورنده: تیم متفکران نوین مالی

 
 
 

معصومه یاری علی ابادی |   1399/03/12 23:44:49   |
0     0
مدیران باید نظارت کافی بر عملکرد کارمندان خوداشته باشند تا براساس برنامه ریزی که شده کارهای خودرا انجام دهند تا بهبود مستمر انجام گردد همچنین باید روش کایزن را در دستور کار خودقرار دهند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative