فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل مرده را زنده مى کند و از فحشاء و زشتى باز مى دارد. - پیامبر اکرم (ص)
 

چه کسی در سازمان به راه درست مـی رود و چـه کسـی راه نادرسـت می پیماید. بنابراین مدیر در انجام وظایف خود نظیر تصمیم گیری، ارزش یابی، نظارت، تشـویق و تنبیه بدون وجود یک نظام اخلاق اسلامی در سازمان نمی تواند با قاطعیت عمل کند.

رهبری و مدیریت در اخلاق اسلامی  یـک اعتقـاد متقابـل اسـت و اغلـب بـا تقابـل هـا وتوافق های بارزی بین رهبر و طرفدارانش همراه می شود. در گذشته توجـه خـاص رهبـری در اسلام بر حفظ صداقت و عدالت بوده و امروز رعایت رفتار اخلاقـ ی ن یـز بـه ا  یـن مسـئولیتافزوده شده است. مسلمانان همان گونه که در کتاب مقدس، قرآن آمده، معتقدند کـه پ  یـامبر اسلام (ص) بهترین الگوی رهبری اسـت . در آ یـه چهـارم سـوره قلـم در توصـیف حضـرتمحمد(ص) چنین می خوانیم »و در حقیقت تو بر نیکوخلقی عظیم آراسته ای«. 

مدیریت اخلاق اسلامی عبارتست از شناسایی و اولویت بندی ارزشها برای هدایت رفتـارانسانها  است. این نوع مدیریت در جوامع غربی که تعریـف ارگانیـک و منعطفـی از اخـلاقدارند کاربردهای مخصوص به خود را دارد. به عبارت بهتر همان مقدار که حیطه ارزشهای اخلاقی ممکن است در فرهنگ های مختلف بر حسب ایدئولوژی آنها  متفاوت باشد، به همان میزان نیز اعمال مدیریت اخلاق اسلامی در این جوامع نیز ساز و کارهای مخصوص به خـودرا دارد.

 
 

 

 

 

 

 

 

    1396/05/16     |     199|    
 
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative