بر شما باد رجوع به کتاب خدا (قرآن) کسى که به آن عمل کند از همه پیشى مى گیرد. - امام علی (ع)

عنوان گروه : توسعه مهارت های عمومی

آموزش کاربردی هوشیاری مالی کارکنان دولت در 50 ویژه نامه مجازی

عنوان گروه : توسعه مهارت های عمومی

حقوق مالی خانواده، راز و رمز چک

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با نکات مهم و پرکاربرد قانون مالیات بر ارزش افزوده

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با مدل کسب وکار - سطح 3

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با مدل کسب وکار - سطح 2

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با مدل کسب وکار - سطح 1

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با ساختار مالی شرکت - سطح 3

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با ساختار مالی شرکت - سطح 2

 
« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه:
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative