بر مردم (لازم) است که قرآن را همان طور که نازل شده قرائت کنند. - امام باقر(ع)

 

اسلام و راهکار فاصله طبقاتی

نویسنده: مرتضی حسینی

ﻣﺆﻟﻒ: ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ 

 ﻧﺎﺷﺮ: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن ـ ﻗﻢ 

 ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر: 1380 

 ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ: ص368 

 

 
 
دیدگاه کاربران
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative