هر کس‌ به‌ رزق‌ و روزى‌ کم‌ از خدا راضى‌ باشد، خداوند از عمل‌ کم‌ او راضى‌باشد. - امام رضا (ع)

رابطه میان سعه صدر مدیران و تعهد عاطفی کارکنان

 

 

ﯾﮑﯽ از ارزش های مهم و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر اﺳﺖ . ((سعه صدر)) ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت، ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ، مهار ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﺗﺄﻧﯽ و درﻧﮓ در ﮐﺎر، ﺑﻠﻨﺪهمتی و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺣﻠﻢ و دوری از اﻧﺘﻘﺎم و ﮐﯿﻨﻪ جویی. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از سعه ﺻﺪر اﺳﺖ، ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و گاه، ﺣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮش آن را داراﺳﺖ .

رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف، ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ و ﻣﺪارا، ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ، ﻧﺮﻣﯽ در ﮔﻔﺘﺎر، و سعه ﺻﺪر راهکارهایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل انها تعهد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶدهد.

نصر اصفهانی و ﻣﺤﺮاﺑﯽ (۱۳۹۰) در پژوهشی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ((بررﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺷﺮح ﺻﺪر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ)) ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از مهم ترین ویژگی های اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ  دارا باشد ﺳﻌﻪ ﺻﺪر اﺳﺖ. سعه ﺻﺪر ﻣﻮﺟﺐ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺣﺰم و واقع نگری ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد و  اگر دوﻟت مردان اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از عهده ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و نارسایی هاﺑﺮ نخواهند آﻣﺪ.

این موضوع درآیه35 احقاف مورد اشاره قرار گرفته است.

سوره احقاف آیه 35

فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ کَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مَا یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ‏

پس (اى پیامبر!) صبر کن همان گونه که پیامبران اولوا العزم صبر کردند و براى (عذاب) آنان شتاب نکن. روزى که آنچه را وعده داده شده اند بنگرند، گویى جز ساعتى از روز (در دنیا) نمانده اند. (این) ابلاغى است (براى همگان)، پس آیا جز گروه بدکار هلاک مى ‏گردند؟

بخشی از تفسیر نور

- پیامبر اسلام نیز از انبیاى اولوا العزم است و گرنه تکلیف به صبرى همچون صبر آن پیامبران، بر حضرت روا نبود. «فاصبر کما صبر أولوا العزم»
-رهبر باید سعه صدر داشته باشد. «فاصبر... و لاتستعجل لهم»

 

خلاصه و نتیجه گیری

ﮐﻼم ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿﺎن ﻋﻠﯽ (ع)، اهمیت ﺷﺮح ﺻﺪر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار و ﻣﺪﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. ((اﺑﺰار رﯾﺎﺳﺖ، سعه ﺻﺪر اﺳﺖ )).

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺧﻼف دیدگاه ﺧﻮدش، در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ رأی ﻣﺮدم ﮔﻮش ﻣﯽ دهد. اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﻔﺎوت آرا و اﻧﺪﯾﺸﻪ ها را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. درواﻗﻊ، اﯾﻦ ارزش ﺗﺎب ﺷﻨﯿﺪن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻓﺮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدهد.ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ(ع) ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: (( گمان می برید اﮔﺮ ﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ پیشنهاد دهید، ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮان آﯾﺪ، ﯾﺎ در ﭘﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮﯾﺸﻢ، زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﻖ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪن ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ او ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻞ تر خواهد بود اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮش پیشنهاد دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد از دﯾﮕﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ آن را از دﺳﺖ بدهند.

 

 

منابع:

-نیک پور و همکاران، بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان، 1392

-نهج البلاقه، حکمت 167

 

گردآورنده: تیم متفکران نوین مالی

 
 
 

دیدگاه کاربران
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative