در کشوری که براساس اسلام اداره می شود، همه مردم باید قادر به خواندن درست قرآن کریم باشند.

هوشیاری در خبرگزاران بدعت گذار

 

 

یکی از مولفه های آموزش سواد رسانه ای بعد اخلاقی سواد رسانه ای می باشد که در یک تعریف کلی قضاوت درباره ارزش هاست یعنی تمیز میان درستی و نادرستی ها.

عصر جدید، عصری است که در آن به سمت مخاطب فعال و انتخاب گر می رویم و برای آن که انسان بتواند در یک جامعه رسانه ای شده، عملکرد و ارتباطات اجتماعی سالم، مطلوب و مناسبی را با رسانه ها داشـته باشـد، باید بتواند اشکال مختلف رسانه ها را از یکدیگر تشخیص دهد و بدانـد در ارتباط با رسانه ها سوالات اساسی و مفاهیم اصولی را چگونه مطرح کند تا به مخاطبین بی سواد، بی هویت، تک ساحت، ناتوان، مصرف کننده صرف و فاقد جسارت تبدیل نگردد.

برای این امر لازم است با تفکر عمیق تـری بـا پیام ها روبه رو شویم و ببینیم چه چیزهایی از طریق رسانه هـا بـر تفکـر و عملکرد ما تاثیر می گذارد. برای تغییر این عادت بایـد بـه سـمت ارتقـای سطح تعامل پویا با پیام برویم و خود را از اعتیاد به رسانه ها نجات دهـیم.

بهترین راه آگاه سازی، بالا بردن سطح سـواد رسـانه ای اسـت؛ زیـرا سـواد رسانه ای به ما گوشزد می کند تا از اندیشه های سطحی و محدودنگر فاصله بگیریم و به سمت اندیشه های عمقی و گسترده نگـر حرکـت کنـیم و بـه راحتی افسار اندیشه مان را به دست رسانه ها نسپاریم همان گونه که خداوند در آیه 33 سوره اعراف می فرماید مطلب یا خبری که نمی دانید به دیگران نسبت ندهید.

 

این موضوع در سوره اعراف آیه 33 مورد اشاره قرار گرفته است.

آیه 33 سوره اعراف

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

و به خدا مطلبى نسبت دهید که نمی دانید.

بخشی از تفسیر نور

-گناه، گناه است و قبح ذاتى و عقلى دارد، گرچه مردم نفهمند. «وما بطن»

- مشرکان، براى اعتقاد خود استدلالى ندارند. «لم ینزّل به سلطاناً»

- در تبلیغ و نهى از منکر، ابتدا راه هاى حلال و معروف ارائه شود، سپس نهى از منکرات و اعلام کارهاى حرام. (آیه قبل حلال‏ ها را بیان کرد، این آیه محرّمات را). «قل من حرّم زینة اللّه... انّما حرّم ربّى»

- برهان و استدلال، نوعى افاضه و لطف الهى است که بر عقل و جان القا مى‏شود. «ما لم‏ینزّل به سلطاناً»

- استناد هر چیز به خداوند باید متّکى بر علم ودلیل باشد. «ما لم‏ینزّل به سلطاناً» آرى، هرگونه ادّعایى خصوصاً در مورد هستى باید با دلیل و منطق باشد.

خلاصه و نتیجه گیری

بررسى اعتقادات انحرافى نشان مى‏دهد که غالب آنها از ادعاهاى بی دلیل سرچشمه گرفته که گاهى به صورت یک شعار کاذب از ناحیه کسى ابراز می شود و دیگران دنبال آن را می گرفتند، و یا به صورت سنت نیاکان از نسلى به نسل دیگر انتقال مى‏یافت.

قرآن ضمنا به ما مى‏ آموزد که در همه حال از ادعاهاى بی دلیل جدا بپرهیزیم ؛ از هر کسی و مربوط به هر کسی که باشد.در آیه 33 سوره اعراف هم به این موضوع اشاره کرده است که  به خدا مطلبى نسبت دهید که نمی دانید.

 

منابع:

-قرآن کریم

-تفسیر نور

-مقاله قرآن و سواد رسانه ای با تأکید بر خبر و خبرنگاری، راضیه شهوندپور، حمیدرضا سالارکیا، نشریه کتاب و سنت

-عبدالرحمان علیزاده، «ارتباطات توسعه وتوسعه پایدار»، فـصلنامه رسـانه، سـال شـانزدهم، شمارة4 ،زمستان 1384 ،ص 233

 

گردآورنده: تیم متفکران نوین مالی

 
 
 

دیدگاه کاربران
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative